Bài tập used to và be used to violet

Các hễ trường đoản cú phân tách To V cùng Ving ko khó tuy thế thường sẽ có sự nhầm lẫn không ít. Hiểu được vấn đề đó, Cửa Hàng chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài bác tập về To V cùng Ving tất cả đáp án cho chính mình cùng với ước muốn củng cố gắng kỹ năng và tránh đều sai sót, nhầm lẫn trong quy trình có tác dụng bài bác tập. quý khách hàng hãy xem thêm các bài tập về To V và Ving (kèm đáp án) dưới đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ TO V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các cồn từ bỏ trong ngoặc tiếp sau đây thành dạng To V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập used to và be used to violet

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan và _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kyên ổn wouldn’t recommend hlặng _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red sản phẩm điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her oto.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes và shoes.

12. Do you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she rethành viên _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

19. Jyên ổn forgot ________ (send) this message last night.

đôi mươi. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi sai trong câu dưới (ví như có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to lớn coming to the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t vị it usually now.

3. They’re going to lớn have sầu a small tiệc ngọt celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried khổng lồ avoiding answering her questions last night.

5. Khanh hao don’t forget post that letter that his mother gave hyên this evening.


Exercise 3: Viết lại câu sao để cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary lớn play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh khô spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Tkhô giòn wastes …

4. Hanh said to lớn him: “Remember lớn cthua kém all the window and turn off the lights before going out”.

Xem thêm: N/A Có Nghĩa Là Gì ? Na Viết Tắt Của Từ Nào? Ý Nghĩa? Và Một Số Từ Viết Tắt Của N/A Sẽ Là Những Từ Nào

➔ Hanh reminded ___________________________________________.

5. Linch told him: “Don’t forget lớn repair my bicycle”.

➔ Linc told hlặng ___________________________________.

ĐÁPhường ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children to school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____lớn play____ (play) tennis with us last night.

(cấu tạo Decide + lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan & ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____lớn make____ (make) a plan.

(kết cấu Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___khổng lồ be_____ (be) on time.

(cấu tạo Require + sb + to lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommkết thúc hyên ____khổng lồ go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommover + sb + lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minc is interested in ____listening____ (listen) to music before ___going__ (go) to lớn bed.

(cấu tạo “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red Smartphone phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu tạo S + spkết thúc + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____lớn buy___ (buy) the clothes and shoes.

(kết cấu It takes + sb + time/money + khổng lồ Vinf…)

12. Do you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have sầu + to Vinf)

13. Would you like ____khổng lồ visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu tạo Would you like + lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu tạo Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(kết cấu Need + Ving)

16. Viet is used to ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu tạo tobe used khổng lồ + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____khổng lồ collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

(cấu tạo Remember + lớn Vinf)

19. Jlặng forgot ____sending____ (send) this message last night.

(kết cấu Forget + Ving)

20. Hung stopped ___khổng lồ eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu tạo Stop + to lớn Vinf)

Exercise 2:

1.khổng lồ coming ➔ to lớn come (want + to lớn Vinf)

2. running ➔ run (use + khổng lồ Vinf)

3. celebrating ➔ lớn celebrate (have sầu + to Vinf)

4. khổng lồ avoiding ➔ to avoid (try + to Vinf)

5. post ➔ lớn post (forget + to lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have to lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Tkhô cứng spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Tkhô cứng 3 hours a day to lớn do the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh reminded to cthua all the window và turn off the lights before going out .

5. Linh told hyên ổn not khổng lồ repair her bicycle.

Ngoài các bài bác tập về To V với Ving bao gồm đáp án, học viên thực hành thêm một trong những bài bác tập giờ anh khác: