ELASTIC LÀ GÌ

* tính từ - co giãn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đàn hồi, mềm dẻo - nhún nhảy (bước đi...) - bồng bột, bốc đồng !elastic conscience - lương trung tâm để tự tha thứ * danh từ - dây chun, dây cao su thiên nhiên *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -dãn được -đàn hồi -mềm dẻo *Lĩnh vực: xây dựng -kéo được *Lĩnh vực: toán & tin -mặt đàn hồi

Cụm Từ Liên Quan :


Bạn đang xem: Elastic là gì

aeroelasticity //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông -độ teo giãn khí -tính teo giãn khí *Lĩnh vực: xây dựng -tính khí đàn hồi


apparent elastic limit //

*Chulặng ngành kỹ thuật -giới hạn đàn hồi quy cầu *Lĩnh vực: xây dựng -giới hạn đàn hồi biểu kiến


apparent elastic range //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -miền đàn hồi biểu kiến -miền đàn hồi quy ước


beam on elastic foundation //

*Chulặng ngành kỹ thuật -dầm bên trên nền đàn hồi *Lĩnh vực: xây dựng -rầm bên trên nền đàn hồi


beam on elastic support //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dầm trên gối đàn hồi


beam on elastic supports //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dầm bên trên gối (tựa) đàn hồi


bending elasticity //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: cơ khí và công trình -tính đàn hồi uốn


bent on elastic foundation //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mổ trên nền đàn hồi -trụ bên trên nền đàn hồi


case foundation with elastic pad //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -móng hộp có đệm đàn hồi


classical theory of elasticity //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -lý thuyết đàn hồi cổ điển


coefficient of elastic uniform restraint //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -hệ số nén đàn hồi đều


commercial elastic limit //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật -giới hạn chảy *Lĩnh vực: cơ khí và công trình -giới hạn đàn hồi kỹ thuật


continuous elastic foundation //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -nền đàn hồi liên tục


cross elasticity of demand //

*Cross elasticity of demvà - (Econ) Độ teo giãn chéo của ước + Là tỷ lệ vậy đổi trong lượng ước đối với một hàng theo cầm đổi giá của một hàng hoá khác. *Chuyên ổn ngành ghê tế -mức co giãn theo giá chéo của cầu


cross price elasticity of demand //

*Cross price elasticity of demand - (Econ) Độ teo giãn theo giá chéo của mong.


deep inelastic collision //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -va chạm phi đàn hồi


depth of elastic embedment //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -độ sâu của ngàm đàn hồi


Xem thêm: Dragon Ball: Raging Blast 2 Download

dynamic modulus of elasticity //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -môdun đàn hồi động


elastic aftereffect //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -hậu quả đàn hồi -tác dụng đàn hồi


elastic và unit elastic demand //

*Elastic và unit elastic demand - (Econ) Nhu mong co giãn và co giãn một đối kháng vị.


elastic anisotropy //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học & vật liệu -tính dị hướng đàn hồi


elastic bending //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự uốn đàn hồi -uốn ngang đàn hồi


elastic bitumen //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học và vật liệu -bitum đàn hồi *Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: hóa học và vật liệu -bitum đàn hồi


elastic body //

*Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vật thể đàn hồi *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vật thể đàn hồi


elastic buckling //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -uốn dọc đàn hồi *Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -uốn dọc đàn hồi


elastic buffer //

*Chulặng ngành kỹ thuật -bộ đệm co dãn *Lĩnh vực: toán & tin -bộ đệm teo giãn *Chuim ngành kỹ thuật -bộ đệm teo dãn *Lĩnh vực: toán & tin -bộ đệm co giãn


elastic cartilage //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: y học -sụn đàn hồi *Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: y học -sụn đàn hồi


elastic centre //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -trọng tâm đàn hồi *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -tâm đàn hồi


elastic clip //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: giao thông và vận tải -clip đàn hồi *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: giao thông và vận tải -clip đàn hồi


elastic clutch //

*Chulặng ngành kỹ thuật -khớp trục đàn hồi *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -khớp trục đàn hồi


elastic coefficient //

*Chuyên ổn ngành khiếp tế -hệ số teo giãn *Chuim ngành kỹ thuật -hệ số đàn hồi *Chuyên ngành kỹ thuật -hệ số đàn hồi


elastic collision //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -va chạm đàn hồi *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -va chạm đàn hồi


elastic come-back //

*Chuyên ngành kỹ thuật -sự đàn hồi *Chulặng ngành kỹ thuật -sự đàn hồi


elastic compression //

*Chulặng ngành kỹ thuật -sự nén đàn hồi *Chuyên ngành kỹ thuật -sự nén đàn hồi


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuim Ngành Kinch Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary