Hex

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các chất sau: hex-1-en, hexan, hex-1-in. Hóa chất để phân biệt tía hóa học trên là

A.

Bạn đang xem: Hex

hỗn hợp AgNO3/NH3 và dung dịch Brom.

B. hỗn hợp KMnO4 với hỗn hợp Brom.

C. dung dịch Brom cùng Ca(OH)2.

D. dung dịch KMnO4 và Ca(OH)2.


*

Đáp án A

Để phân biệt: hex-1-en, hexan, hex-1-in ta cần sử dụng hỗn hợp AgNO3/NH3 cùng hỗn hợp Brom.- B1: Ta cho những chất bội phản ứng theo thứ tự với AgNO3/NH3+ Nếu gồm ↓ xoàn nphân tử xuất hiện → hex-1-in:HC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 + AgNO3/NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH2-CH3↓ + NH4NO3+ Không tất cả hiện tượng kỳ lạ gì là hexan cùng hex-1-en.- B2: Cho nhì hỗn hợp còn sót lại phản nghịch ứng với brom:+ Nếu brom mất màu → hex-1-enCH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH2-CH2-CH3+ Nếu không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là hexan.Cho các hóa học sau: mechảy,etilen, but-2-in với axetilen. Kết luận nào sau đấy là đúng?

A. Cả 4 chất đông đảo có tác dụng làm mất màu sắc dung dịch brom

B. Có 2 chất chế tạo ra kết tủa với dung dịch bạc nitrat vào amoniac

C. Có bố hóa học có tác dụng làm mất đi màu dung dịch Brom

D. Không bao gồm hóa học nào làm cho bay màu dung dịch kali pemangalat


Cho vài ba mẩu bé dại can xi cacbua vào ống nghiệm đã đựng 1ml nước. Dẫn khí ra đời theo lần lượt vào ba ống nghiệm đựng cha dung dịch sau: hỗn hợp brom, hỗn hợp KMnO 4 , dung dịch AgNO 3 trong NH 3 . Hiện tượng quan liền kề nghỉ ngơi ba ống thử bên trên thứu tự là

A. nhạt màu; phai và nhạt màu cùng có kết tủa đen; kết tủa quà.

B. nhạt màu; ko hiện tại tượng; kết tủa vàng

C. không hiện nay tượng; bay màu với có kết tủa đen; kết tủa vàng

D. nhạt màu; bay màu và tất cả kết tủa đen; ko hiện tại tượng


Nhận xét sau đó là không đúng ?

1. Tất cả các anken đều phải có công thức là C n H 2 n .

2. Tất cả các chất có cách làm thông thường C n H 2 n số đông là anken.

3. Tất cả những anken hầu hết làm mất màu sắc dung dịch brom.

4. Tất cả các anken những chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom những là K M n O 4 .


Cho những phát biểu sau:

(a) Đun lạnh dung dịch saccarozơ vào môi trường axit chỉ nhận được glucozơ.

(b) Nhỏ hỗn hợp brom vào dung dịch phenol đem dư thấy lộ diện kết tủa white color.

(c) Propin làm phản ứng với dung dịch AgNO3 vào NH3 thu được kết tủa màu đá quý nhat.

(d) Có thể sử dụng Cu(OH)2 để rõ ràng hai hỗn hợp cất Gly-Gly cùng Gly-Ala-Ala.

Số phạt biết đúng là

A. 1

B. 4

C. 3

D.

Xem thêm: Tải After Effect Full Crack, Bản Chuẩn, Link Google Drive, Tải Adobe After Effects Cs6 32/64Bit Full Crack

2


Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) Cho hỗn hợp HCl tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) Cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) Cho AgNO3 vào hỗn hợp FeCl3.

Sau khi những bội phản ứng kết thúc, tổng thể thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5


Tiến hành các phân tích sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) Cho hỗn hợp HCl cho tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 cho tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(7) Cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

(8) Cho AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

Sau khi các phản bội ứng kết thúc, tổng cộng thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 4.

B. 6.

C. 7.

D. 5.


Có bốn lọ đựng tư hỗn hợp mất nhãn là : AlCl 3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3. Chỉ sử dụng một hóa học làm sao dưới đây để nhận thấy 4 hỗn hợp bên trên ?