Props Là Gì

Nếu bạn đã học ReactJS hay React Native, bạn sẽ gặp các khái niệm Props và State rất nhiều.

Nhưng bạn đã thực sự hiểu props là gì? State là gì chưa? Khi nào thì sử dụng Props? Khi nào cần tới State?

Khi mình bắt đầu làm dự án React Native, trong khi trước đó không hề có kiến thức về ReactJS, mình đã mất một khoảng thời gian để hiểu rõ hai khái niệm này. Giống hệt cái cảm giác như hồi tiếp xúc với Promise trong Javascript vậy (^_^).