Retriever là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tamquoccola.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Retriever là gì

It can act as an active sầu retriever of documents khổng lồ process or act as a passive receiver of documents khổng lồ process.
I can confirm that it is the only vacuum cleaner that picks up the dog hair from my springer & retrievers.
Nor did anyone suppose that we were going khổng lồ prevent a dog being trained as a setter, or pointer, or retriever.
I believe that a retriever dog comes in useful at times, but it will not work for every type of ship.
What about the man who lives only a mile away from me who keeps 25 dogs in clean kennels và sells them as sporting dogs —spaniels and retrievers?
Often, taller goldendoodles inherit more from the golden retriever & will weigh substantially more.
It follows three generations of love sầu stories và the precocious golden retriever that weaves in và out of all their lives.
In it, he wrote that he wished for a golden retriever, khổng lồ become a professional basketball player, and to help kids with cancer.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Tự Học Tiếng Anh Mỗi Ngày Một Cấu Trúc Câu Cầu Khiến, Force_2 Verb

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Clgt Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Clgt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語