Sign up là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ tamquoccola.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: Sign up là gì

an occasion when you start doing or having something or start being a thành viên of a group, especially by signing a document:
Furthermore, when participants were recruited for this experiment (via sign-up lists), no reference had been made khổng lồ their bilingualism.
The main stumbling block lớn success lies in the requirement for there to be a 100 per cent sign-up by leaseholders to convert lớn commonhold.
It allows workers to certify an exclusive bargaining agent on the basis of membership, sometimes known as majority sign-up.
By clicking on the link, the consumer is offered a sign-up page where personal details are required khổng lồ complete the registration for the service.
As with other ridesharing apps, credit card đầu vào is required at sign-up khổng lồ provide a payment method for rides.
Many activities were held khổng lồ promote the concept of environmental conservation, including games & a sign-up campaign.
The user can sign-up as a thành viên và watch a few không tính tiền videos or purchase a monthly or a yearly subscription.
This encouraged considerable sign-up of new presenters, & by the second week of term there was full programming throughout weekdays.
Social time (a.k.a. refreshment, individual and group discussions, show-and-tell indepth nhận xét, more class sign-up, etc.) starts right after the business portion of the evening.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của các biên tập viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Cài Game Thực Tế Ảo Pc Vr): Pc Tốt Nhất Để Chơi Game Thực Tế Ảo (Vr)

*

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) to lớn break up large pieces

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Wmic Là Gì - Wmic Toàn Tập

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語