Steamer là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tamquoccola.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.
Bạn đang xem: Steamer là gì

a container with holes in the bottom that is put over boiling water in order to cook food in steam, or a machine that cooks food with steam:
The bare show of pomp and panoply, soldiers and steamers, is not enough, & will only last for the day thereof.
The same applies, though probably to lớn a greater extent, in the case of river transport on launches and steamers.
There are no deep water berths for large steamers enabling them to lớn come alongside khổng lồ load or discharge their cargoes.
I listened with great interest lớn the speeches made as to lớn the condition of steamers và merchant vessels.
I trust that an opportunity will be given to raise, & discuss the question of the utilisation of the interned steamers.
I could also give sầu the case of two steamers which were bought khổng lồ be broken up in order lớn give employment, and what happened?
Up lớn the present moment steamers aggregating something over 6,000 tons have been utilised for this purpose.
We only built seven steamers for foreign owners in the whole of the shipyards of the country last year.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.


Xem thêm: Phương Pháp Tính Giá Thành Phổ Biến Nhất Cho Doanh, Bài 9: Phương Pháp Tính Giá

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Microsoft Word Là Gì - Giới Thiệu Word Dễ Hiểu Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Review công nghệ