TẢI THE WITCHER 3 VIỆT HÓA FULL + HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT

*
Đợi bản không thiếu DLC ra rồi down nghịch luôn 1 thể. Cảm ơn nhóm vẫn dịch game này. Mong vẫn sớm bao gồm bản update VH new cho game sau tháng ngày mòn mỏi

Bạn đang xem: Tải the witcher 3 việt hóa full + hướng dẫn cài đặt chi tiết

*

moị người ơi mang lại em hỏi với, dịp new setup game chấm dứt em download thủ thuật việt hóa thì không chạy được, vào thỏng mục game thì thấy crash report. Lúc em sở hữu VH thì em k chnghiền đtrằn file movie mà em backup file gốc rồi ms chxay vào. Thấy bị lỗi đề nghị em chnghiền đnai lưng lại với xóa file Mods thì game chạy bth. Mn mang đến em giải pháp fix dc k ạ em cảm ơn :

Xem thêm: Pubg: Đăng Quang Tại Đấu Trường Máy Tính Pubg, Đấu Trường Máy Tính

*

Build: Not Set < Compiled Aug 22 năm 2016 >User: ADMINCrash reason: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (3221225477), Error reading location 0x0000007cCrashed Thread:Thread ID: 4024callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x7183b0 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x7140e3 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x712fee - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x712b87 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x6e645a - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0xc8122 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x124148 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x1228b2 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0xc3837 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x1159 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x4231d - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x156f - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0x186c - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x23de08 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)Debug Information================================================================Commandline: "D:GamesThe Witcher 3 - Wild Huntinx64witcher3.exe"Thread ID: 2924callstack:I_CryptInstallAsn1Module() + 0x152 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 6340callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xb94f87 - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 6160callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 6044callstack:RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 7560callstack:BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 1208callstack:DllUnregisterServer() + 0x45ad - (0)DllUnregisterServer() + 0x48a6 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 2052callstack:RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 5196callstack:GetScrollBarInfo() + 0x1dd - (0)MsgWaitForMultipleObjectsEx() + 0x2e - (0)Ordinal9() + 0x1d96 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 3256callstack:RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 4076callstack:RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 7576callstack:BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 8080callstack:NiGetApexSDK() + 0x131910 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 7336callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 5596callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 4724callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 4544callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 7444callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 5980callstack:Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xbd83c - (0)Scaleform::Render::Matrix4x4::SetIdentity() + 0xba45a0 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x2464b7 - (0)Scaleform::Render::Matrix2x4::prepend() + 0x24665e - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 5892callstack:Scaleform::System::~System() + 0x7f1a07 - (0)Scaleform::System::~System() + 0x7f1ac0 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Thread ID: 7164callstack:Scaleform::System::~System() + 0x7f1a07 - (0)Scaleform::System::~System() + 0x7f1ac0 - (0)BaseThreadInitThunk() + 0xd - (0)RtlUserThreadStart() + 0x21 - (0)================================================================Game================================================================