Từ trái nghĩa tiếng anh là gì

Từ trái nghĩa tiếng Anh là đều trường đoản cú gồm ý nghĩa sâu sắc tương phản, trái ngược nhau. Cùng khám phá về các một số loại trường đoản cú trái nghĩa, cách tạo ra thành tự trái nghĩa vào giờ Anh qua nội dung bài viết sau đây của tamquoccola.com nhé.

1. Từ trái nghĩa giờ Anh là gì?

Từ trái nghĩa giờ Anh (antonyms) là các từ gồm nghĩa tương phản, trái ngược nhau.

Bạn đang xem: Từ trái nghĩa tiếng anh là gì

Ví dụ:

long (dài) >

fat (béo) >

*

2. Các nhiều loại từ bỏ trái nghĩa trong giờ Anh

Từ trái nghĩa giờ Anh hoàn toàn có thể được chia làm 3 loại, bao gồm:

Complementary Antonyms (là phần lớn từ trái nghĩa không tồn tại điểm chung)

Ví dụ:

boy (con trai)- girl (nhỏ gái)

off (tắt)- on (bật)

night (ban đêm) - day (ban ngày)

entrance (lối vào) - exit (lối ra)

exterior (nước ngoài thất)- interior (nội thất)

true (đúng)- false (sai)

dead (chết đi)- alive (sống lại)

push (đẩy)- pull (kéo)

pass (thông qua) - fail (trượt)

*

Relational Antonyms (là số đông trường đoản cú trái nghĩa phải cùng sống thọ thì mới đã đạt được trường đoản cú trái nghĩa cùng với chúng)

Ví dụ:

above (mặt trên) - below (bên dưới)

doctor (chưng sĩ) - patient (căn bệnh nhân)

husbvà (người chồng)- wife (bạn vợ)

servant (đầy tớ)- master (chủ nhân)

borrow (mượn) - lkết thúc (trả)

give sầu (mang lại đi) - receive sầu (thừa nhận lại)

predator (động vật ăn uống thịt) - prey (con mồi)

buy (sở hữu lại)- sell (bán đi)

instructor (fan hướng dẫn)- pupil (học trò)

*

Graded Antonyms (là trường đoản cú trái nghĩa với nghĩa so sánh)

Ví dụ:

young (fan trẻ)- elderly (fan già)

hard (khó)- easy (dễ)

happy (vui vẻ)- wistful (bi thương bã)

wise (khôn ngoan)- foolish (ngớ ngẩn ngốc)

fat (béo) - slyên (mảnh mai)

warm (nóng áp) - cool (lạnh lẽo lẽo)

early (sớm)- late (muộn)

fast (nhanh) - slow (chậm)

dark (đậm)- pale (nhạt)

3. Cách tạo nên thành từ trái nghĩa

Bên cạnh phần lớn từ bỏ trái nghĩa gồm sẵn, bọn họ còn rất có thể tạo thành các cặp từ trái nghĩa bằng cách thêm chi phí tố cho việc đó.

Xem thêm: Autocad 2007 (32+64Bit) Full Free Download + Installation Guide

Thêm tiền tố -dis:

Ví dụ:

Agree (đồng ý) → disagree (không đồng ý)

Appear (Xuất hiện)→ disappear (đổi mới mất)

Belief (niềm tin)→ disbelief (mất niềm tin)

Honest (trung thực)→ dishonest (mang dối)

*

Thêm tiền tố -in:

Ví dụ:

Tolerant (khoan dung)→ intolerant (ko khoan dung)

Decent (đường hoàng)→ indecent (ko đứng đắn)

Discreet (kín đáo, thận trọng) → indiscreet (vô kỷ luật)

Excusable (có thể bào chữa)→ inexcusable (cần thiết bào chữa)

Thêm chi phí tố -mis:

Ví dụ:

Behave (cư xử)→ misbehave sầu (đối xử sai)

Interpret (diễn giải)→ misinterpret (phát âm sai)

Lead (dẫn đầu)→ mislead (tiến công lừa)

Trust (tin tưởng)→ mistrust (không tin tưởng tưởng)

Thêm tiền tố -un:

Ví dụ:

Likely (tất cả thể)→ unlikely (không có thể chắn)

Able (tất cả thể)→ unable (không thể)

Fortunate (may mắn)→ unfortunate (không may mắn)

Forgiving (tha thứ)→ unforgiving (không tha thứ)

Thêm chi phí tố -non:

Ví dụ:

Entity (thực thể)→ nonentity (không thực thể)

Conformist (fan phù hợp)→ nonconformist (ko phù hợp)

Payment (thanh khô toán)→ nonpayment (không tkhô nóng toán)

Sense (giác quan)→ nonsense (không có ý nghĩa)

4. Các cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh

*

tamquoccola.com.cn đang tổng phù hợp mọi cặp tự trái nghĩa vào giờ đồng hồ Anh để bạn cũng có thể ghi nhớ cùng học tập giờ đồng hồ Anh giỏi rộng.

Xem thêm: Thuế Vat Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tính Thuế Và Kê Khai Thuế Gtgt

1. long – short

long /lɒŋ/: dài

short /ʃɔːt/: ngắn

2. soft – hard

soft /sɒft/: mềm

hard /hɑːd/: cứng

3. empty -full

empty /ˈɛmpti/: trống

full /fʊl/: đầy

4. narrow – wide

narrow /ˈnærəʊ/: hẹp

wide /waɪd/: rộng

5. heavy – light

heavy /ˈhɛvi/: nặng

light /laɪt/: nhẹ

6. hot – cold

hot /hɒt /: nóng

cold /kəʊld/: lạnh

*

7. sour – sweet

sour /ˈsaʊə/: chua

sweet /swiːt /: ngọt

8. big – small

big /bɪg/: to

small /smɔːl/: nhỏ

9. tall – short

tall /tɔːl/: cao

short /ʃɔːt/: thấp

10. thin – thick

thin /θɪn/: mỏng

thick /θɪk/: dày

11. wet – dry

wet /wɛt/: ướt

dry /draɪ/: khô

12. dirty – clean

dirty /ˈdɜːti/: bẩn

clean /kliːn/: sạch

*

13. new – old

new /njuː/: mới

old /əʊld/: cũ

14. beautiful – ugly

beautiful /ˈbjuːtəfʊl/: xinc đẹp

ugly /ˈʌgli/: xấu xí

*

15. easy – difficult

easy /ˈiːzi/: dễ

difficult /ˈdɪfɪkəlt/: khó

16. cheap – expensive

chep /ʧiːp/: rẻ

expensive /ɪksˈpɛnsɪv/: đắt

17. deep – shallow

deep /diːp/: sâu

shallow /ˈʃæləʊ/: nông, cạn

18. careful – careless

careful /ˈkeəfʊl/: cẩn thận

careless /ˈkeəlɪs/: bất cẩn

19. early – late

early /ˈɜːli/: sớm

late /leɪt/: muộn

20. interesting – boring

interesting /ˈɪntrɪstɪŋ/: trúc vị

boring /ˈbɔːrɪŋ/: nhàm chán

21. far – near

far /fɑː/: xa

near /nɪə/: gần

22. fast – slow

fast /fɑːst/: nhanh

slow /sləʊ/: chậm

23. bad – good

bad /bæd/: xấu

good /gʊd/: tốt

*

24. sad – happy

sad /sæd/: ai oán bã

happy /ˈhæpi/: vui vẻ

25. high – low

high /haɪ/: cao

low /ləʊ/: thấp

26. thin – fat

thin /θɪn/: gầy

fat /fæt/: béo

27. rich – poor

rich /rɪʧ/: giàu

poor /pʊə/: nghèo

28. right – wrong

right /raɪt/: đúng

wrong /rɒŋ/: sai

29. dangerous – safe

dangerous /ˈdeɪnʤrəs/: nguy hiểm

safe /seɪf/: an toàn

30. strong – weak

strong /strɒŋ/: khỏe

weak /wiːk/: yếu

31. tight – loose

tight /taɪt/: chặt

loose /luːs/: lỏng

32. noisy – quiet

noisy /ˈnɔɪzi/: ồn ào

quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

33. up – down

up /ʌp/: lên

down /daʊn/: xuống

34. young – old

young /jʌŋ/: trẻ

old /əʊld/: già

35. dark – light

dark /dɑːk/: về tối tăm

light /laɪt/: sáng sủa sủa

36. clever – stupid

clever /ˈklɛvə/: thông minh

stupid /ˈstjuːpɪd/: dở người ngốc

37. liquid – solid

liquid /ˈlɪkwɪd /: lỏng

solid /ˈsɒlɪd/: rắn

*

38. lazy – hard-working

lazy /ˈleɪzi/: lười biếng

hard-working /ˈhɑːdˌwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

39. polite – rude

polite /pəˈlaɪt/: định kỳ sự

rude /ruːd/: bất lịch sự, vô duyên

40. comtháng – rare

common /ˈkɒmən/: phổ biến

rare /reə/: thảng hoặc thấy

41. rough – smooth

rough /rʌf/: gồ ghề

smooth /smuːð/: suôn sẻ nhẵn

42. tiny – huge

tiny /ˈtaɪni/: tí hon

huge /hjuːʤ/: khổng lồ

43. tame – wild

tame /teɪm/: thuần dưỡng

wild /waɪld/: hoang dã

44. siông chồng – healthy

siông xã /sɪk/: gầy yếu

healthy /ˈhɛlθi/: khỏe mạnh mạnh

*

45. ancient – new

ancient /ˈeɪnʃ(ə)nt/: cổ

new /njuː/: mới

46. present – absent

present /ˈprɛznt/: gồm mặt

absent /ˈæbsənt/: vắng vẻ mặt

47. asleep – awake

asleep /əˈsliːp/: vẫn ngủ

awake /əˈweɪk/: thức giấc

48. brave – afraid

brave sầu /breɪv/: dũng cảm

afraid /əˈfreɪd/: sợ hãi

49. busy – free

busy /ˈbɪzi/: bận rộn

free /friː/: rhình ảnh rỗi

50. same – different

same /seɪm/: tương tự nhau

different /ˈdɪfrənt/: khác nhau

51. Above-below

above sầu /ə’bʌv/ trên

below /bi’lou/ dưới

52. Add-Subtract

add /æd/ cùng, thêm vào

subtract/səb’trækt/ trừ

53. All-none

all /ɔ:l/ tất cả

none /nʌn/ ko chút nào

54. Alone-together

alone /ə’loun/ 1-1 độc

together /tə’geðə/ cùng nhau

55. Back-front

back /bæk/ phía sau

front /frʌnt/ phía trước

56. Before-after

before /bi’fɔ:/ trước

after /ɑ:ftə/ sau

57. Begin-end

begin /bi’gin/ bắt đầu

kết thúc /end/ kết thúc

58. Big-little

big /big/ to

little /’litl/ nhỏ

59. Cool-warm

cool /ku:l/ : non mẻ

warm /wɔ:m/ ấm áp

60. Dark-light

dark /dɑ:k/ tối

light /lait/ sáng

61. Difficult-easy

difficult /’difikəlt/ khó

easy /’i:zi/ dễ

62. Dry-wet

dry /drai/ khô

wet /wet/ ướt

*

63. east-west

east /i:st/ đông

west /west/ tây

64. Empty- full

empty /’empti/ trống không

full /ful/ đầy

65. Enter- exit

enter /’entə/ lối vào

exit /’eksit/ lối ra

66. Even-Odd

even /’i:vn/ chẵn

odd /ɒd/ lẻ

67. Fact-Fiction

fact /fækt/ sự thật

fiction /’fik∫n/ điều hư cấu

68. First-last

first /fə:st/ đầu tiên

last /lɑ:st/ cuối cùng

69. Get-Give

get /get/ dìm được

give /giv/ đến, biếu, tặng

70. inside -outside

inside /in’said/ trong

outside /’autsaid/ ngoài

71. Jolly-Serious

jolly /’dʒɔli/ chơi bỡn

serious /’siəriəs/ hệ trọng

72. know-guess

know /nou/ biết

guess /ges/ đoán

73. leave-stay

leave sầu /li:v/ tách đi

stay /stei/ lưu lại lại

74. Left-rigth

left /left/ trái

right /rait/ phải

75. Loud-quiet

loud /laud/ ồn ào

quiet /’kwaiət/ im lặng

76. Most-least

most /moust/ hầu hết

least /li:st/ không nhiều nhất

77.near-far

near /niə/ gần

far /fɑ:/ xa

78. North-South

north /nɔ:θ/ bắc

south / saʊθ/ nam

79. On-Off

on /on/ bật

off /ɔ:f/ tắt

80. Open-close

open /’oupən/ mở

cđại bại /klouz/ đóng

81. Over-under

over /’ouvə/ trên

under /’ʌndə/ dưới

82. Part-Whole

part /pa:t/ phần, cỗ phận

whole /həʊl/ toàn bộ

83. Play-work

play /plei/ chơi

work /wɜ:k/ làm

84. Private-public

private /ˈpraɪvɪt/ riêng rẽ bốn, cá nhân

public /’pʌblik/ chung, công cộng

85. Question-answer

question /ˈkwɛstʃən/ hỏi

answer /’ɑ:nsə/ trả lời

86. Raise-Lower

raise /reiz/ tăng

lower /’louə/ giảm

87. Right-wrong

right /rait/ đúng

wrong /rɒŋ/ sai

88. sad-happy

sad /sæd/ bi thiết rầu

happy /ˈhæpi/ vui nụ cười, hạnh phúc

89. Safe-dangerous

safe /seif/ an toàn

dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm

90. Same-different

same /seim/ tương đương nhau

different /’difrәnt/ không giống biệt

91. sit-stand

sit /sit/ ngồi >

92. sweet-sour

sweet /swi:t/ ngọt

sour /’sauə/ chua

93. Through-catch

through /θru:/ ném

catch /kætʃ/ bắt lấy

94. True-False

true /truː/ đúng

false /fɔːls/ sai

95. Up -down

up /ʌp/ lên

down /daun/ xuống

96. Vertical-horizontal

vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc

horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

97. Wide-narrow

wide /waid/ rộng

narrow /’nærou/ chật hẹp

98. Win-lose

win /win/ thắng

thua /lu:z/ thua

99. Young-old

young /jʌɳ/ trẻ

old /ould/ già

100. Laugh-cry

laugh / læf / cười

cry / kraɪ / khóc

101. Clean-dirty

clean / kliːn / sạch

dirty / ˈdɜːrti / dơ dáy, bẩn

102. Good-bad

good / ɡʊd / tốt

bad / bæd / xấu

103. Happy-sad

happy / ˈhæpi / vui vẻ

sad / sæd / buồn bã

104. Slow-fast

slow / sloʊ / chậm

fast / fæst / mau, nhanh

105. Open-shut

open / ˈoʊpən / mở

shut / ʃʌt / đóng

106. Smooth-rough

smooth / smuːð / nhẵn nhụi

rough / rʌf / xù xì

107. hard working-lazy

hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / siêng chỉ

lazy / lazy / lười biếng

108. build-destroy

build / bɪld / xây

destroy / dɪˈstrɔɪ / phá

109. Bright-dark

bright / braɪt / sáng

dark / dɑːrk / tối

110. left-right

left / left / trái

right / raɪt / phải

*

111. Deep-shallow

deep / diːp / sâu

shallow / ˈʃæloʊ / nông

112. Beautiful-ugly

beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp

ugly / ˈʌɡli / xấu xí

113.Strong-weak

svào / strɔːŋ / mạnh

weak / wiːk / yếu

114. Old-new

old / oʊld / cũ

new / nuː / mới

115. Brave-coward

brave / breɪv / dũng cảm

coward / ˈkaʊərd / nhút nhát

116. Big-small

big / bɪɡ / to

small / smɔːl / nhỏ

117. Straight-crooked

straight / streɪt / thẳng

crooked / ˈkrʊkɪd / xung quanh co

118. hot-cold

hot / hɑːt / nóng

cold / koʊld / lạnh

119. Love-hate

love / lʌv / yêu

hate / heɪt / ghét

*

120.tall-short

tall / tɔːl / cao

short / ʃɔːrt / thấp

do vậy, bên trên đấy là tổng đúng theo 1trăng tròn cặp trường đoản cú trái nghĩa giờ đồng hồ Anh cùng hình hình ảnh sống động giúp bạn dễ ghi nhớ. Hãy cùng theo dõi hầu hết nội dung bài viết tiếp theo sau của tamquoccola.com về chủ thể giờ Anh để học tập xuất sắc ngoại ngữ này hơn nhé.