WHO KNOWS LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú tamquoccola.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Who knows là gì

I"ve seen the film "Casablanca" so many times that I know a lot of it by heart (= I know it in my memory).
We commonly use the verb know with a noun phrase, with a that-clause or with a wh-clause (e.g. who, where, why): …
We use you know very often in speaking as a discourse marker. We use it to lớn kiểm tra that the people we are speaking to lớn share the same knowledge as us and underst& what we are saying: …
We use you know very commonly in speaking. It is used lớn check with our listeners that we cốt truyện the same knowledge. When we use you know, we assume that the listener or listeners bởi have sầu the knowledge that we want them to have: …
If you know of someone or something, you have experience of or information about the person or thing:
To know what it is (like) to be or vì chưng something is to lớn understvà because you have sầu personally experienced it:
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên tamquoccola.com tamquoccola.com hoặc của tamquoccola.com University Press hay của các công ty trao giấy phép.
*

to separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về câu hỏi này

Xem thêm: Cách Cài 2 Hệ Điều Hành Song Song Song Cực Nhanh, Cách Cài Ubuntu Song Song Với Windows Bằng Usb

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập tamquoccola.com English tamquoccola.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message